Contractació
ANUNCI DE LICITACIÓ D'UN CONTRACTE DE SERVEIS DE NETEJA ANY 2018
- Anunci de la licitació del contracte de serveis de neteja.

- Prescripcions tècniques del servei de neteja.

- Plec de clàusules administratives.

- Resolució d'inici i d'aprovació d'un expedient de contractació de serveis