dilluns, 4 de març de 2013

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ PEL CURS 2013-14


De l'11 al 22 de març 

Trobareu la sol·licitud a l’Institut o en aquest enllaç. 

Caldrà omplir-la, signar-la i presentar-la al centre on es vol anar en primer lloc, juntament amb la següent documentació:


·     Sol·licitud
·     Fotocòpia del llibre de família (pàgina on figura l’alumne)
·     Fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor
·     Fotocòpia del DNI de l’alumne (si en té )
·     Fotocòpia del Carnet de vacunacions o document equivalent
·     Fotocòpia de la tarja sanitària de l’alumne
·     Certificat de convivència (l’heu de sol·licitar a l’ajuntament)
·     3 fotografies carnet

11 d’abril 

Publicació de la llista amb la puntuació de cada alumne/a preinscrit/a, es podrà consultar al taulell d'anuncis del centre.

Del 12 al 16 d’abril

Reclamacions sobre la puntuació: en cas que n'hi hagi, s'hauran de fer a la secretaria del mateix centre.

24 de maig

Publicació de les llistes definitives d’admesos al taulell d'anuncis del centre.

Del 10 al 14 de juny

Matriculació d'ESO. S'haurà de passar per l’institut assignat a fer la matrícula.

De l'1 al 9 de juliol

Matriculació Batxillerat. S'haurà de passar per l’institut assignat a fer la matrícula.