divendres, 31 de gener de 2014

Proves anuals per completar els ensenyaments d'ESO

Cada any es convoquen proves per a l'obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria, per a l'alumnat que va finalitzar l’ESO l’any 2012 o 2013 i no va obtenir el títol per tenir pendents de superació cinc o menys matèries. 

El centre on es realitzen les proves sempre ha de ser aquell on es troba l’expedient de l’alumne/a.

Els tres requisits que han de reunir els alumnes per poder presentar-se a aquestes proves l’any 2014 són:

1. Haver finalitzat l'ESO l’any 2012 o 2013.

2. Tenir almenys 18 anys o complir-los dins de l'any 2014.

També hi pot concórrer l’alumne/a que faci els 17 anys l’any 2014 sempre que compleixi alguna de les condicions següents:
- Tenir un contracte laboral que l’impedeixi assistir al centre en règim ordinari.
- Trobar-se en procés d'obtenció d'un permís de treball (alumnat estranger).
- Ser esportista d'alt rendiment.

3. Haver cursat l’ESO (el 4t curs inclòs) sense haver obtingut el títol i amb un màxim de cinc matèries suspeses.

En aplicació d’aquests requisits, queden exclosos de les proves els alumnes inscrits per repetir 4t d’ESO en el present curs 2013-2014. En canvi, hi poden concórrer els alumnes que estan cursant un PQPI, sempre que compleixin els tres requisits abans esmentats.

Calendari
Del 3 al 17 de febrer de 2014:  Termini de presentació de sol·licituds d'inscripció.          
Entre el 18 i el 28 de febrer de 2014: Publicació al tauler d’anuncis del centre del calendari de les proves i de les llistes de persones admeses i excloses. (En els tres dies posteriors a la publicació de les llistes de persones admeses i excloses es poden presentar reclamacions).
Durant el mes de marçRealització de les proves.   Podeu veure l'horari aquí.

CONTINGUTS I CRITERIS D'AVALUACIÓ